BLOEMRIJK GRASLAND

Project: Aanleg bloemrijk grasland

Inleiding.
Onze imkersvereniging zaait al vele jaren akkers in met mengsels van bloeiende eenjarige planten ten behoeve van de voedselvoorziening voor bijen, hommels, vlinders en andere nuttige insecten. Ook vogels en vele andere kleine dieren hebben hiervan profijt. De bloeiende akkers zorgen bovendien ieder jaar weer voor een fraai landschapsbeeld. Akker met Gele Mosterd Bladramenas en Phacelia aan de SteeglandsewegMeestal gaat het hier om een mengsel van Gele Mosterd, Bladramenas, Phaecelia aangevuld met Korenbloem en Papaver. Jaarlijks wordt er mest ingebracht, geploegd en gezaaid en na het seizoen wordt het restant van de vegetatie weer ondergeploegd. De bekostiging vindt plaats door eigen activiteiten (verkoop bloemenzaad door lokale winkeliers) en met hulp van sponsors. Het bemesten, ploegen en inzaaien gebeurt soms meerdere keren per jaar en dat is niet maximaal duurzaam en bovendien kostbaar. Ook vanuit ecologisch perspectief is dit geen optimale aanpak. Daarom is onze imkersvereniging in 2017 gestart met een experiment om te komen tot een duurzamer, mooier en goedkoper gebruik van van de akkers. Op termijn streven we naar uitbreiding van het aantal locaties, zowel in Blaricum alsook in Huizen en Eemnes.

Een door ons voorgestane andere invulling van het gebruik van de akkers gaat uit van de volgende doelstellingen:
- ecologisch verantwoord beheer/herstel bodemkwaliteit;
- streek-eigen beplanting;
- rijke vegetatie zowel voor insecten, vogels en andere kleine dieren;
- hoge belevingswaarde voor het publiek.
Wij denken dit te bereiken door de aanleg van bloemrijk grasland. De aanleg en het beheer van bloemrijk grasland is een traject dat zich over vele jaren uitstrekt. In het eerste jaar hebben wij de akker nog niet ingezaaid, maar  de aarde "zwart" gehouden door voortdurend te eggen. Hierdoor werd het kweekgras bestreden. Daarna is de akker ingezaaid met een geschikt bloemenmengsel. Er wordt niet bemest. Daarna wordt telkens 1x per jaar gemaaid en het maaisel afgevoerd. Op die manier verschraalt de grond en wordt langzaam weer geschikt voor streek-eigen vegetatie. Meer informatie over bloemrijk grasland vindt u o.a. op: https://www.cruydthoeck.nl/winkel/mengsels-voor-bloemrijk-grasland/c16

Kosten en sponsoring.
Gedurende het eerste jaar is de akker aan het zandpad de Steeglandseweg in de Blaricummer Eng (tegenover de openbare begraafplaats) geschikt gemaakt voor de inrichting als bloemrijk grasland. Daarna is de akker ingezaaid. De grootste kostenpost betrof de eenmalige aanschaf van een geschikt bloemenmengsel. De kosten hiervan bedragen € 40 à € 50 voor 100 m2 . Daarna dient het bloemrijk grasland jaarlijks 1x te worden gemaaid en het maaisel moet worden afgevoerd.logo Rotary

De kosten van de aanleg worden gesponsord door de Rotaryclub Laren-Blaricum. 
http://www.rotary.nl/larenblaricum/

Voor toekomstig onderhoud (1x / jaar maaien) ontvingen wij een donatie van het Activiteitenfonds Blaricum.activiteitenfondsblaricum logo
http://www.activiteitenfondsblaricum.nl/ 
Wij zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor de toegezegde ondersteuning van ons project.

Baten
Bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en behoud is dus in ons aller belang. Door verslechtering van de leefomgeving hebben bijen het echter moeilijk. Door de aanleg van bloemrijk grasland verbetert het voedselaanbod van de bijen en vele andere dieren.

Onze vereniging beheert meerdere bijenschansen, o.a. bijenschans Steegland (naast de openbare begraafplaats) in Blaricum, op de volkstuinen aan de Friesewal en op de Kinderboerderij in Huizen (educatief), alsmede bij de openbare begraafplaats in Eemnes. Daarnaast hebben verschillende leden bijenvolken in eigen beheer (in tuinen, bij bedrijven, etc.). Aangezien bijen in een straal van 3 km rondom hun thuis (bijenkast) voedsel verzamelen profiteren de (honing)bijen in de wijde omgeving van de akker.
Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, draagt het ontstaan van bloemrijk grasland bij aan een mooie omgeving en zorgt voor meer biodiversiteit. De lokale bevolking, alsmede de vele wandelaars kunnen hiervan volop genieten.

Foto's Bloemrijk Grasland aan de Steeglandseweg (Pinksteren 2019).

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

INSECTENVOEDSELBOS!

Bloemrijk grasland1

 
 
 Een voedselbos op onze akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!